ایا دچار مشگلات و تنش های زندگی و کاری ویا تحصیلی میباشید؟

ایا خسته و یا افسرده،غمگین. نگران، مضطرب و یا خشمگین هستید؟

ایا دچار مشگلات مهاجرت میباشید؟

ایا دچار مشگلات عشقی، دوستی، ذوجی، زناشویی و یا خاتوادگی هستید؟

ایا از صدمات روحی ناشی از تصادف و یا صدمات روحی دیگر رنج میبرید؟  =  ICBC CASES    

                                       

دکتر فریده فرزامیان

با 18 سال سابقه   

روان درمانگر - مشاور روانشناسی و مشاور حانواده

 UBC    دکترا و فوق لیسانس از دانشگاه 

عضو رسمی مشاورین بالینی دراستان بریتیش کلمبیا

مشاوره حضوری و یا تلفتی

 با تعیِن وقت قبلی

 

604.537.5364

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus